Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐTN BVG năm 2020

06/05/2020 20:09 +07 - Lượt xem: 11111

Thông báo đến quý Cổ đông BVG về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐTN BVG năm 2020.

Thời gian: Thứ 6 ngày 26/06/2020
Địa điểm: Nhà máy công ty tại: Km7, Quốc lộ 18, khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh.

Nội dung cuộc họp:
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
– Báo cáo hoạt động của BGĐ, HĐQT, BKS năm 2019.
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu chi tiết tham khảo tại đây

Công văn chấp thuận gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông

Thông Báo cua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày Đăng Ký cuối cùng dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên_BVG 2020

 
Bài xem nhiều