Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông BVG 2020

15/06/2020 15:54 +07 - Lượt xem: 42294

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông BVG 2020

Tài liệu liên quan, xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết:

5 – Báo cáo HĐQT

5.1 – Báo cáo HĐQT và BGĐ trình ĐHCĐ

5.2 – Báo cáo HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 & Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024

6 – Tờ trình ĐHCĐ

7 – Báo cáo BKS

7.1 – Báo cáo BKS thường niên

7.2 – Báo cáo BKS trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2019

8 – Dự thảo Điều lệ/ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

8.1 – Dự thảo Điều lệ BVG

8.1.1 – Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVG

8.2 – Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

8.2.1 – Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

9 – Dự thảo Biên bản/ Nghị quyết ĐHĐCĐTN

9.1 – Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐTN

9.2 – Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐTN

10 – Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024
10.7 – Dự thảo bầu ĐHĐCĐ
Chân thành cảm ơn!!!
 
Bài xem nhiều