Thông báo và tài liệu; Quy chế làm việc HĐQT BVG (dự thảo V2 2022); Quy chế hoạt động Ban kiểm soát BVG(dự thảo V2 2022)

02/04/2022 15:55 +07 - Lượt xem: 18315

Thông báo và tài liệu tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
Quy chế làm việc HĐQT BVG (dự thảo V2 2022)
Quy chế hoạt động Ban kiểm soát BVG(dự thảo V2 2022)

Thông báo và tài liệu tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Xem thêm thông tin tại đây

Quy chế làm việc HĐQT BVG (dự thảo V2.2022)
Xem thêm thông tin tại đây

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát BVG(dự thảo V2.2022)
Xem thêm thông tin tại đây

 
Bài xem nhiều