Báo cáo tài chính

03/08/2019 03:56 +07 - Lượt xem: 53135

 

NĂM 2019
NĂM 2016

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

NĂM 2015

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất quý 2 năm 2015

NĂM 2014

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm Tài chính 2014
Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ đã được kiểm cho năm tài chính 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2014 đến 30/06/2014
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2014 đến 30/06/2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I Năm 2014

NĂM 2013

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2013 đến 30/06/2013
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2013 đến 30/06/2013
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2013
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2013
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I năm 2013
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I năm 2013

 

NĂM 2012

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm tài chính 2012
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2012 đến 30/06/2012
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ 01/01/2012 đến 30/06/2012
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I Năm 2012
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I Năm 2012

NĂM 2011

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm tài chính 2011
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính 2011
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV Năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2011 Kết Quả Công Tác Soát Xét
Báo Cáo Tài Chính Hơp Nhất 01/01/2011 đến 30/06/2011
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II năm 2011
Kết Quả Công Tác Soát Xét
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ 01/01/2011 đến 30/06/2011
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I năm 2011

 

 
Bài xem nhiều