Công ty Cổ phần Đầu tư BVG thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03/06/2018 06:08 +07 - Lượt xem: 24432

 

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 26/03/2018.

2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 21/04/2018
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty CP Công nghệ Bắc Việt (Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh)
4. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội cổ dông thường niên 2018:
o Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT;
o Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
o Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và tải toàn văn thông báo tại đây

 
Bài xem nhiều