11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội

Công ty Cổ phần Đầu tư BVG thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08/01/2019 07:17

 

Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, BVG trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư BVG
Mã chứng khoán: BVG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000đ
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/1/2019
1. Lý do và mục đích
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện dự kiến: 02/03/2019
– Địa điểm thực hiện: Nhà máy Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt, Km 7, Quốc lộ 18, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
– Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 
Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và tải toàn văn thông báo  tại đây

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5