11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội

Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

25/03/2020 22:59

 

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư BVG

       Ngày 25/3/2020, Công ty CP Đầu tư BVG nhận được văn bản số 1957/UBCK-GSĐC đề ngày 24/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư BVG được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty lập trong năm tài chính 2019 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:
- Thời gian công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 trong vòng 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.
Công ty thông báo để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Đầu tư BVG

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5